Opći uvjeti poslovanja

_

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA I POSREDOVANJA
Signum travel, obrt za usluge i turistička agencija (u daljnjem tekstu agencija), nastupa kao posrednik smještajnih usluga između gosta i pružatelja usluga (iznajmljivač apartmana ,kuća na selu i sl.), kao posrednik u prodaji izleta drugih organizatora te kao organizator izleta. Agencija na temelju objavljenih informacija na svojim internet stranicama, informira gosta i osigurava usluge smještaja te usluge organiziranja izleta sukladno potvrđenoj rezervaciji.

2. REZERVACIJE I PRIJAVE
Upiti i rezervacije smještaja te prijave za izlet* primaju se i potvrđuju putem telefona, e-mail-a, ili u poslovnici agencije. Prilikom izvršenja same rezervacije i prijave gost je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Gost će dobiti pismenu potvrdu zajedno sa podacima o uplati akontacije. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji – Voucher.
Temeljem potvrde rezervacije, smatra se da je gost u potpunosti upoznat s općim uvjetima pružanja usluge smještaja te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju .

*Agencija zadržava pravo otkaza izleta ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika. U tom slučaju, agencija je obvezna o tome obavijestiti putnika najmanje 2 dana prije početka izleta.

3. PLAĆANJA
Plaćanje je u kunama, osim ako nije drugačije navedno u ponudi.
a) Uplata akontacije (za smještajne objekte)
Akontacija je obavezna, i treba je uplatiti po primitku potvrde raspoloživosti ako nije drugačije naznačeno, inače se smatra da je rezervacija otkazana. Kod uplate obavezno navesti ime osobe koja je ili za koju je izvršena rezervacija, broj rezervacije, te ime smještajnog objekta na koji se uplaćena akontacija (rezervacija) odnosi. Akontacija iznosi otprilike 30% cijene ukupnog aranžmana ovisno o odabranoj usluzi i terminu korištenja usluge. Na temelju uplaćene akontacije gost dobiva potvrdu o rezervaciji .
b) Ostatak plaćanja (za smještajne objekte)
Ostatak ukupnog iznosa umanjenog za iznos uplaćene akontacije plaća se kod iznajmljivača.
c) Uplata za izlete
Gost plaća željeni izlet uplatom cijene izleta na žiro račun agencije. Ukoliko je prijava za izlet nastala više od 7 dana prije početka izleta, uplaćuje se akontacija 30%. Ukoliko je prijava nastala 7 ili manje dana od početka izleta, uplaćuje se cjelokupan iznos.

4. CIJENE USLUGA
a) Osnovne usluge
Cijena usluga uključuje osnovnu uslugu koja proizlazi iz opisa rezervirane usluge. Cijene usluga izražene su u valuti euro, te agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena vlasnika smještaja ili promjene tečaja tj. većih valutnih razlika). Za goste koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu usluge koja proizlazi iz potvrđene rezervacije, bez obzira na eventualne naknadne promjene cijena usluga za dotičnu rezervaciju.
Ukoliko se dogodi da na dan dolaska tj. dan pružanja usluga dode više osoba nego što je naznačeno u potvrdi rezervacije odnosno na putnim dokumentima (VOUCHER), agencija ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili, ukoliko je to izvedivo, smjestiti nenajavljene goste uz nadoplatu prema važećem cijeniku usluga.
Cijene navedene na internet stranicama agencije bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta tj. u destinaciji u kojoj gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
b) Posebne – ostale usluge
Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja , već ih je moguće ostvariti upitom za vrijeme rezervacije ili direktno na odredištu, ako se nalaze u opisu traženog smještaja pod “Dodatni troškovi “. Posebne usluge se plaćaju na dan dolaska u agenciji ili direktno kod vlasnika smještajne jedinice.

5. BORAVIŠNA PRISTOJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost / građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđene smještajne jedinice (apartmani, kuće na selu ili drugi objekti) opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave, kako od strane agencije tako i od strane naših partnera. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekta objavljenim na internet stranicama agencije.

7. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom) po mogućnosti, najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, kao i vrste usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, ne vraća mu se uplaćena akontacija, te se koristi za pokrivanje troškova otkaza rezervacije. Ako se gost ne pojavi na odredištu do 24:00 na dan početka korištenja usluge bez obavijesti Agenciji o kašnjenju ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa.
Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.
U slučaju otkazivanja rezervacije uslijed više sile, gost mora podmiriti samo stvarno nastale troškove otkaza, no najviše 25% ukupne cijene smještaja.

8. PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE AGENCIJE
Agencija zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti kao što su (nemiri u zemlji, rat, terorističke akcije, sanitarni te slični poremećaji u objektu za pružanje usluge, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, bolest ili smrt pružatelja usluge i sl.).
Potvrđena rezervacija smještaja može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene potvrđenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat prethodno uplaćenog iznosa u cijelosti. Ukoliko se dogodi iz opravdanih razloga nemogućnost adekvatne zamjene na dan početka korištenja usluge, agencija će pružiti gostu informaciju o mogućem smještaju iste ili više kategorije.

9. OBVEZE GOSTA
Gost je obvezan: posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, prilikom dolaska u izabranu destinaciju, agenciji dati na uvid jedan od dokumenta (osobna putovnica ili osobna iskaznica zavisno od upita agencije) potrebni za prijavljivanje gosta, imati VOUCHER / potvrdu rezervacije, koje je dobio prilikom potvrde rezervacije te ga dati agenciji na dan dolaska u izabranu destinaciju kako bi mogao platiti ostatak usluge, prethodno potvrđene i početi koristiti plaćenu uslugu, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za štetu.

10. OBVEZE AGENCIJE
Agencija se obvezuje da će gostu na temelju uplaćene akontacije za rezervaciju izdati potvrdu o učinjenoj rezervaciji, za kompletnu uplatu VOUCHER , koji sadržava sve usluge koje će se korisititi. Agencija se obvezuje da će omogućiti korištenje potvrđene usluge, voditi brigu o pravima i intresima gosta sukladno uzancama u turizmu, te da će sve svoje obveze izvršiti sukladno ovim uvjetima. Agencija je dužna brinuti se, kako o izvršenju usluge, tako i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, brinuti se o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i ne odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 2) te kašnjenja prijevoznih sredstava za koja prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

11. PRTLJAGA
Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se agenciji u kojoj se je gost prijavio, pružatelju usluge smještaja ili nadležnoj policijskoj postaji.

12. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Signum travel se obavezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od odavanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podatci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Signum travel.

13. IZMJENA UVJETA POSLOVANJA
Agencija zadržava pravo na izmjene uvjeta korištenja ovih stranica i drugih uvjeta poslovanja. Izmjene ne utječu na već izvršene i plaćene rezervacije.

14. REKLAMACIJE
Ukoliko gost ima primjedbu na nepotpuno izvršenje potvrđene usluge od strane agencije, može zahtjevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.
Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod agencije u kojoj se prijavio reklamirati neodgovarajuću uslugu ili je o tome obavijestiti e-mailom ili telefonski. Gost je dužan surađivati s agencijom, agencijom partnerom ili vlasnikom smještaja u dobroj namjeri kako bi se reklamacija mogla riješiti na obostrano zadovoljstvo na licu mjesta. Ako gost na licu mjesta ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.Ako gost ne prihvati odluku agencije, te odluči naknadno potraživati uplaćeni novac, ne smije boraviti u reklamiranom smještaju. Najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka termina reklamirane usluge gost se obvezuje uložiti prigovor pisanim putem (e-mailom ili poštom). Prigovor zaprimljen izvan dogovorenog roka, te s nepotpunom dokumentacijom (fotografije, podatci iz drugih vjerodostojnih izvora) neće biti uzet u razmatranje. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 7 dana. Agencija se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja prigovora zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga najviše za dodatnih 15 dana. Dok agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge hrvatskih putničkih agencija, ili sudske ustanove, kao i davanja informacija sredstvima javnog informiranja.
Agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, tj. u mjestu korištenja usluge. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Ako gost samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da u ugovorenom roku riješi uzrok njegova nezadovoljstva, ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za naknadu štete.

15. NADLEŽNOST SUDA
Gost i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u mjestu sjedišta.